Youtube Gallery

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงต่อเติมระบบระบายอากาศภายในห้องทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงห้องสูติกรรม