Youtube Gallery

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงต่อเติมระบบระบายอากาศภายในห้องทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงห้องสูติกรรม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565