วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลวิถีชุมชน บริการมีคุณภาพ

ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสานครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพอย่างมีคุณภาพ

2.บริหารงานโดยยึดหลักแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี

3.ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน

 

 

ค่านิยม

ดีด้วยผู้นำ ทำเพื่อลูกค้า พากันเป็นทีม

ทำอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องเรียนรู้