ประวัติ

โรงพยาบาลบาเจาะ เดิมเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2534 มีเนื้อที่ 11 ไร่ โดยมีนายแพทย์ยอร์น จิระนคร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก

ปี พ.ศ.2536 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง

ปี พ.ศ.2544 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลบาเจาะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เดียง

ปี พ.ศ.2560 ได้งบประมาณก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน 60 เดียง

ปี พ.ศ.2562 ได้ทำเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุข ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยมีนายแพทย์ดือรามัน บินสะมะแอ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ