พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโรงพยาบาลบาเจาะ

สามารถเข้าตรวจข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9 ได้ทุกวันในเวลาราชการ
หรือที่ http://www.ntwo.moph.go.th/data2540
ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้ สำหรับประชาชนเข้าตรวจดู
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ
* คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
* นโยบายกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
* นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยไพจิตร์ วราชิต
* แนวทางปฏิบัติราชการ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
* แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสำคัญที่เร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 (6) สัญญาสำคัญของรัฐ
มาตรา 9 (7) มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามที่มีประกาศเพิ่มเติม เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง