คู่มือประชาชน

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำลังทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมร์ No Gift Policy

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

1. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ)
1.1 การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ)

2. คู่มือสถานพยาบาล
2.1-การขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2.1.1 การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ)

2.2 งานสถานพยาบาล
2.2.1.การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
2.2.2.การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
2.2.3.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
2.2.4.การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก
2.2.5.การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
2.2.6.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
2.2.7.การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย
2.2.8.การแจ้งเลิกคลินิก
2.2.9.การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก
2.2.10.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
2.2.11.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
2.2.12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
2.2.13.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก_การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
2.2.14.การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติฯ

2.3 โรงพยาบาล
2.3.1.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
2.3.2.การชำระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลประจำปี
2.3.3.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
2.3.4.การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการและสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
2.3.5.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล

3. คู่มือเครื่องมือแพทย์
3.1 การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (นราธิวาส)
3.2 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
3.3 การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5 มิย 58)
3.4 การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5 มิย 58)
3.5 การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5 มิย 58)
3.6 การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5 มิย 58)
3.7 การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5 มิย 58)
3.8 การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5 มิย 58)

4. อาหารและยา
4.1 การขอแก้ไขสถานที่ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(ตรวจ)
4.2 การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
4.3 การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน
4.4 การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
4.5 การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่ง
4.6 การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้า
4.7 การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
4.8 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
4.9 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
4.10 การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
4.11 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
4.12 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหาร
4.13 การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง
4.14 การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจ)
4.15 การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจ)
4.16 การอนุญาตโฆษณาอาหาร
4.17 ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

5. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
5.1 การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ
5.2 การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง
5.3 การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้ง30มิย58(Ver.15 ก.ค.58)

6. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
6.1.แก้ไขใบแจ้ง วอ.2
6.2.แก้ไขใบอนุญาต วอ.3 ไม่ตรวจสถานที่
6.3.แก้ไขใบอนุญาตครอบครอง วอ.3 ตรวจสถานที่
6.4.ขออนุญาตครอบครอง วอ.3
6.5.แจ้ง วอ.1
6.6.แจ้งดำเนินการ วอ.2
6.7.ต่ออายุใบแจ้ง วอ.2
6.8.ต่ออายุใบอนุญาต วอ.3
6.9.ใบแทน วอ.1
6.10.ใบแทนใบแจ้ง วอ.2
6.11.ใบแทนใบอนุญาต วอ.3